Lenguas mandé centrales

Lenguas mandé centrales
Distribución geográfica África subsahariana occidental
Países  Senegal
 Malí
 Guinea
 Sierra Leona
 Liberia
 Costa de Marfil
 Ghana
 Burkina Faso
Hablantes 22:04 6 dic 2014 (UTC)
Filiación genética

Nigero-congoleña
  Mandé

    Mandé central
Subdivisiones Jogo-Jeri
Manding
Susu-Yalunka
Véase también
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas
[editar datos en Wikidata]

Las lenguas mandé centrales o manding-jogo son una división propuesta de las lenguas mandé habladas en Gambia, Guinea-Bisáu, Senegal, Mali, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa de Marfil, Ghana y Burkina Faso. Entre las lenguas mandé centrales las más importantes demográficamente son el mandinga (mandinka, el bambara y el diula). Estas lenguas son habladas por los pueblos llamados mandinga.

Clasificación interna

Entre los grupos filogenéticos claramente bien establecidos que forman parte de las lenguas mandé centrales están:


.

Comparación léxica

Los numerales en diferentes lenguas mandé noroccidentales son:

GLOSA Jogo Manding Oc. Manding Or. Mokole Kono-Vai Susu-Yalunka PROTO-
MANDÉ C.
Ligbi Bambara Mahou Maninka
(Sankaran)
Marka Mandinka Xaason-
gaxango
Kakabe Lele Kono Vai Susu Yalunka
'1' díén kélẽ́ kéléŋ kɛlɛn kyeren kíliŋ kilin kélen kelɛŋ ncélen lɔ̀ndɔ́ kɛ́rɛ̃́ kèdé *keleŋ
'2' fàlà fìlá fyàː fila fila fula fula fìla fela fèa fɛ̀(ʔ)á fìrĩ́ fìríŋ *fela
'3' sèɡ͡bá sàbá sàwà sawa saba saba saba sàba sawa sàwa sàk͡pá sàxã́ sàkáŋ *sak͡pa
'4' náːnè náːní náːní naːni naːni náːni naːni náːni nani náːni náːnì náːní nànì *naːni
'5' sóːlò dúːrú lóː loːlu luːru lúːlu luːlu lɔ́ːlu luːli dúʔu sóː(ʔ)ú súlí sùlù *soːlu~
*loːlu
'6' mɔ̀ːdó wɔ́ːrɔ́ wɔ́ːlɔ́ wɔːrɔn wːɔrɔ wóːro woːro wɔ́ːrɔ wɔːrɔ wɔ́ːlɔ sɔ̂ŋ lɔ̀ndɔ́ sẽní sènì *wolo
'7' màúlà wólṍwulá wóːŋvyàː wɔːrɔn (fi)la wonla wórówula wo:rowula wɔ́rɔwila wɔrɔŋ kela wɔ́nfèa sɔ̂ŋ fɛ̀(ʔ)á sólófèré fòlófɛ̀rɛ́ *wolo+fela
'8' másèɡ͡bá sèɡĩ́ sɛ́ɲíŋ sen siɡi sáyi saɡi sáɡin seŋ séin sɔ̂ŋ sàk͡pá sólómásàxã́ fòlòmàsàkáŋ *segi-ŋ
'9' màdáːné kɔ̀nɔ̃̀tɔ̃́ kɔ̀ːnŋdɔ́ŋ konondo kondon konónto xononto kɔ̀nɔntɔ kɔnɔndɔ kɔ̀nɔ́ntɔn sɔ̂ŋ náːnì sólómánáːní fòlòmànànì 10-1
(5+4)
'10' táàn tã́ táŋ tan tan táŋ tan tán taŋ tán tâŋ fúː *taŋ
*fuː

Referencias

    This article is issued from Wikipedia - version of the Sunday, February 07, 2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.